20.04.2017 Fojutowo
Wyjątkowo, tym razem na wiosnę, ASwB organizuje wyjątkowe i  roboczym spotkanie, które odbędzie się 20.04.2017 w miejscowości Legbąd, w Zajeździe Fojutowo.  Uczestnictwo Państwa będzie dla Was jedną z niewielu takich okazji nawiązania nowych kontaktów a co najważniejsze, dowiecie się co to jest PAKIET TRANSPORTOWY w tym o ustawie o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów. Pokazane także będzie jak sporządzić raporty wymagane rozporządzeniami ME ( wzory druków do trzech rozporządzeń )   zgodnie z nowym Prawem Energetycznym .  Będziecie też mogli być świadkami interesujących pokazów, prezentacji, biorąc czynny udział w różnych degustacjach. Wszystkiego będzie można popróbować, dotknąć, zasięgnąć opinii. Zachęcamy Was do uczestnictwa w całym programie, szczególnie w atrakcjach spotkania.
****************************************************************************************************************
Program spotkania w części roboczej tj. między 12:30 a 19:00 jest skierowany

do Właścicieli stacji paliw pragnących pogłębić swą widzę na temat aspektów prawnych nowo wprowadzanych przepisów i zasad dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
do firm poszukujących dogodnych warunków zakupów wszelkiego rodzaju towarów, tym paliw, produktów spożywczych, przemysłowych, wszelkiego rodzaju wyposażenia, usług serwisowych i usług doradczych

oraz do wszystkich tych, którzy poszukują nowych sposobów działania oraz są otwarci na innowacyjne formy organizowania się.
 Znajdzie się tu również miejsce dla osób, które czują się niepewnie i poszukują
wsparcia w biznesie.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnych obrad i zadowalających efektów handlowych. Życzymy również miłej zabawy w przyjaznej atmosferze.
************************************************************************************
   Agenda spotkania

Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

Pod patronatem Agencji Solidarni w Biznesie

20.04.2017

Legbąd k/Czarnej Wody

Brody 2a

Zajazd Fojutowo
 


11:30- Powitanie i przedstawienie uczestników,

12:00- Przedstawienie problematyki spotkania, omówienie co nam zaaplikował Rząd – Minister Energetyki i Minister Finansów.

           1.Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

           2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania         o  rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

           3. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania    zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku,  przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

13:15- prezentacja dla oddechu, „Obermark” grunt to czystość i świeżość,                                                                

14:00- Lody ALGIDA na stacji paliw według firmy „Unilever”,                                                                 

14:45- Wyposażenie gastronomii  na stacji paliw – urządzenia firmy  „Instanco”,

15:15- „C . caldoris” niezależność energetyczna to oszczędność - ile w tym energii,

15:30- „Grupa TARCZYŃSKI SA” przekąska w drodze zamiast batonika,

16:15- Blok Firmowy – przedstawianie swoich propozycji

17:15- Pakiet Transportowy w tym o ustawie o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

18:00- Mechanizmy SENT - obowiązki względem zgłoszeń i ich uzupełnień

19:00- Uroczysta Kolacja   przy suto zastawionym stole.

02:00- finito.
 
****************************************************************************************************************

 
16.03.2017
Z ostatniej chwili II

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów znajduje się obecnie w Komisji Prawniczej.
Pozostała jeszcze notyfikacja, podpis ministra, publikacja

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak
Systemem rejestracji i monitorowania
Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.
 
Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

W projekcie ustawy wskazano podmioty zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy, ze względu na zadania jakie wykonują i umowy międzynarodowe. Będą to np. polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw NATO oraz siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju.

Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze będą gromadzone dane: zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach oraz dotyczące przeprowadzonych kontroli przewozu towarów.

W projekcie ustawy szczegółowo określono obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów – podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika. 

Na przykład wskazano, że podmiot wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Podmiot wysyłający, uzyskany numer referencyjny będzie musiał przekazać przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu.

Ponadto, przewoźnik korzystając z komputera, będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby) oraz swój NIP (albo numer za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu, planowaną datę jego zakończenia, numer zezwolenia, zaświadczenia albo licencji (jeśli są wymagane), dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu, a także numer dokumentu przewozowego.

Numer referencyjny (unikatowy identyfikator nadawany dla zgłoszenia) będzie istotnym elementem systemu monitorowania drogowego przewozu towarów:  przewoźnika zobowiązano – przed rozpoczęciem przewozu – do przekazania kierującemu numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących.  Kierujący w momencie rozpoczęcia przewozu ma posiadać numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące – jeśli ich nie otrzyma musi odmówić przewozu towaru. Numer referencyjny będzie ważny 10 dni od dnia jego nadania. Będzie można go przekazywać sms-em, e-mailem lub w formie wydruku. W przypadku kontroli numer referencyjny posłuży do identyfikacji przewozu w rejestrze.

Projekt ustawy na podmioty: wysyłający i odbierający ładunek oraz przewoźnika nakłada obowiązek aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu, w takim zakresie w jakim byli oni zobowiązani do ich podawania. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia będzie następować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

 Zgodnie z projektem ustawy, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,  Policji  i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo, szef Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego – będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

Kontrola przewozu towarów ma polegać na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków: dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia; zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; posiadania numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących. Zasadniczo kontrolę przewozu towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponadto, jeżeli w trakcie kontroli przewozu zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem – na środek transportu lub towar mogą zostać nałożone zamknięcia urzędowe. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego konieczności pobrania próbki lub nałożenia zamknięć urzędowych będzie mógł on wezwać do dokonania tych czynności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Wskazano też, że jeżeli w trakcie kontroli przewozu towarów zostanie ujawnione niedokonanie zgłoszenia albo nie zostanie przedstawiony przez kierującego numer referencyjny lub dokumenty go zastępujące – to środek transportu lub towar może zostać zatrzymany.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Mają one charakter dyscyplinujący i prewencyjny.

Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 000 zł. Ponadto, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą pieniężną 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.
 
Z ostatniej chwili
 
Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów znajduje się obecnie w Komisji Prawniczej.
pozostała jeszcze notyfikacja, podpis ministra, publikacja

Jutro prześlę końcową wersjęPozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak
****************************************************************************************************************
Co z kolejnymi rozporządzeniami 
 
Obecnie od 20.01.2017 na etapie konsultacji społecznych są dotyczące branżę  rozporządzenia ME Są konkretne wzory do wypełniania, które omówimy dokładnie na najbliższym spotkaniu. Co kogo dotyczy. Informacje na bieżąco w dalszych notatkach.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności

2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych


Pozdrawiam serdecznie,
Marek Pietrzak
 
****************************************************************************************************************
Nominacja do BEST QUALITY 2015

Uwieńczenie piętnastoletniej działalności SNOSP

   

Nasze Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw ma swe korzenie w Sopocie od 2000 roku. W tym roku, będzie już 15 lat jak działamy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich właścicieli stacji paliw, ale nasze serducho jest szczególnie wrażliwe dla tych, których nie chce żaden koncern, sieć lokalna czy utytułowana grupa. Nie każdy chce przyjmować Brand i narzucać więzy,  z którymi nieraz jest wręcz nie po drodze. Wachlarz naszej pomocy i usług to nieograniczone możliwości trwania, na tak wymagającym rynku. Przebrandowienie stacji na „DELFINA” nie jest warunkiem przynależności do nas. Kto tylko ma wolę to zawsze ma na czym skorzystać, będąc nadal przy tym sobą. Takie działania to wysiłek organizacyjny. Sukcesem SNOSP jest to, że jest wciąż potrzebny. Tylko my możemy być rzeczywistym i szczerym głosem mówiącym o realnych zagrożeniach oraz szansach stacyjnika. Praktycznie, po piętnastu latach doczekaliśmy się niezależnej oceny naszych działań. Doceniono to, co robimy, komu służymy. Z wielką przyjemnością komunikujemy, że Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw „DELFIN” uzyskało nominację do tytułu BEST QUALITY 2015, w kategorii usługi dla biznesu. Kapituła stwierdziła, że nasze codzienne działanie i ciężka praca, ma niebagatelny wpływ na rozwój naszego kraju. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, na którym w tym roku będziemy też i MY. Program prowadzony jest wspólnie z Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes PLUS w Gazecie Wyborczej. BEST QUALITY to program promujący, wizerunkowy, którego celem jest nagrodzenie instytucji lub firm działających na polskim rynku, które cechuje najwyższa jakość zarządzania i funkcjonowania. W tym koszyku znaleźliśmy się i MY. Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
 
****************************************************************************************************************

Formularz kontaktowy

Agencja Solidarni w Biznesie
Biuro: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 147A/4
Siedziba: 81-843 ul. Armii Krajowej 48/3
tel/fax: (58) 341-40-29
e-mail: solidarniwbiznesie@wp.pl

Marek Pietrzak - tel.kom. 605-850-055
 
Copyright ©2016 Agencja Solidarni w Biznesie "DELFIN", All Rights Reserved.