DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.
Poz. 2039
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
 

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwa-nych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
9) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
10) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
11) biopaliwa płynne (ciekłe):
a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-strów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823, 1948 i 1986.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2039
§ 2. Wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych następującymi ko-dami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;
3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
10) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
11) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;
12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
13) biopaliwa płynne (ciekłe):
a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;
14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Energii: K. TchórzewskSed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Tego nie mażesz przegapić !!!
 
Konferencja Grupy Delfin 08.12.2016
 
Miło nam będzie gościć Państwa w wyjątkowym i jednocześnie naszym corocznym grudniowym spotkaniu. Spotkanie to odbędzie się 08.12.2016 w miejscowości Zgierz w Restauracja – Rute-One (koło Łodzi) ul. Ozorkowska 44. Uczestnictwo Państwa będzie dla Was jedną z niewielu takich okazji nawiązania nowych kontaktów . Będziecie też mogli być świadkami interesujących pokazów, prezentacji, biorąc czynny udział w różnych degustacjach. Wszystkiego będzie można popróbować, dotknąć, zasięgnąć opinii. Zachęcamy Was do uczestnictwa w całym programie, szczególnie w atrakcjach spotkania. Podczas, których bardziej emocjonalnie dotrzecie do przybyłych naszych partnerów.
 
Agenda spotkania
Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw
Pod patronatem Agencji Solidarni w Biznesie
 
08.12.2016
Zgierz k/Łodzi
Ul. Ozorkowska 44
Restauracja-Rute One
 
11:30- Powitanie i przedstawienie uczestników,
12:00- Przedstawienie problematyki spotkania, omówienie co nam zaaplikował Rząd,
13:15- Prezentacja dla oddechu,
14:00- Biotechnologia środowiskowa na stacji paliw według firmy „SpillAway”, Biotechnologiczne zaawansowane środki czyszczące, odtłuszczające i neutralizujące zanieczyszczenia,
14:45- Kiedy potrzebujesz natychmiastowego zastrzyku energii ” Przełomowa nowość na rynku „ANTYusypiacz”,
15:15- „Patriota” ile w tym energii,
15:30- „BOSMA” for better life,
16:15- Pakiet paliwowy, pakiet energetyczny, 17:00- Dostosowanie koncesji do nowych wymogów prawa.
18:30- Uroczysta Kolacja przy suto zastawionym stole, Życzenia, 01:00- finito. Kontakt 605 850 055 lub solidarniwbiznesie@wp.pl
 
 

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE SIĘ KOŃCZĄ
PRZEKAZUJEMY INFORMACJE O KONFERENCJI W ME 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że konferencja uzgadniająca projekt rozporządzenia Ministra Energii

w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących 

dla partnerów społecznych odbędzie się
w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Budynku Głównym Plac Trzech Krzyży 3/5 sala C
ważne: z uwagi na remont wejście do budynku od strony ul. Wspólna
Bardzo proszę o przekazanie do końca dnia dzisiejszego listy osób uczestniczących w konferencji.

Marek Kosicki
 
Główny Specjalista                                                                               Ministerstwo Energii   
Chief Expert                                                                                            Departament Ropy i Gazu
tel. (+48) 22 693 45 35
Marek.Kosicki@me.gov.pl                                                                Oil and Gas Department
 

 

Nadal w konsultacjach społecznych

 
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Ukazał się 17.10.2019 w Rządowym Centrum Legislacyjnym obecnie poddany jest konsultacją społecznym
 
Podwójna oplata za koncesję to skandal

Do Rządu Państwa Polskiego

Podwójna opłata z tytułu udzielonej koncesji za dany rok 2011 to skandal. Ostatnio pojawiły się i pojawiają się nadal wezwania URE dotyczące wniesienia opłaty z tytułu udzielonej koncesji OPC szczególnie za 2011.Wezwania kierowane są do właścicieli stacji paliw, którzy wystąpili o przedłużenie na kolejny okres, kończącej się właśnie koncesji. Wniesienie opłaty ma uwzględniać odsetki za zwłokę za okres od 2011 do dnia dokonania zapłaty, naliczone jak zaległości podatkowe. URE stwierdza, że jeśli  koncesja nie została odnowiona a wyrobiona jako nowa (różnica polega tylko w dołączeniu jednego lub dwóch dokumentów więcej), to właściciel stacji paliw jest zobowiązany do podwójnej zapłaty za 2011 rok. za jeszcze trwającą i za nową koncesję.  

Opłatę za koncesję OPC wnosi się za cały rok ustawowo do końca marca danego roku na podstawie obrotów roku poprzedniego (tu 2010). Gdy jesteśmy zobligowani uzyskać nową koncesję OPC w tym samym roku i ją otrzymamy to według URE musimy zapłacić jeszcze raz, dokładnie taką samą kwotę jaką już wpłaciliśmy w marcu tego samego roku. Przecież o nową koncesję występuje się podczas trwania obecnej aby zachować ciągłość działalności. Karygodnym jest to, że przez pięć lat było OK a URE teraz , po takim czasie obudziło się i zaczęło po swojemu interpretować kruczki prawne, chcąc od właścicieli stacji paliw ponownie opłaty koncesyjnej niezależnie od tego, że została już wniesiona za dany rok.

Jest to jawne nadużywanie urzędu do wykorzystywania luk prawnych. Oplata za koncesję należy się Państwu raz na rok i tyle. Powyższym działaniem karzemy tych , którzy chcą przestrzegać norm i zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami. W wielu przypadkach żąda się opłaty w wysokości ponad kilkanaście tysięcy złotych plus oczywiście wspomniane karne odsetki . Czy o takie Państwo Prawa nam chodzi. Ktoś w URE , po pięciu latach, czegoś się doszukał i mamy „pasztet”. Stacyjnicy w poczuciu wyrządzanej im krzywdy płacą za wezwania lękając się bezwzględności URE.

Wnosimy o powstrzymanie ciągle trwającego tego procederu. Pokrzywdzonych jest już przeszło stu właścicieli stacji paliw. Tym co zapłacili podwójnie wnioskujemy o przeniesienie tej nadpłaty jako akonto na przyszły rok 2017 z uwzględnieniem jej w rozliczeniach.

Liczymy gorąco, że obecny Rząd Naszego Państwa zrozumie tę niesprawiedliwość, powstrzyma te krzywdzące działania  URE i rangą swego urzędu wpłynie na naprawę już wyrządzonych szkód właścicielom stacji paliw.

W imieniu pokrzywdzonych
Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw
Marek Pietrzak


Wszystkich pokrzywdzonych prosimy zgłaszanie się pod numer 605 850 055 i na snosp@wp.pl 


Skontaktuj się z nami w sprawie dotyczącej naszego sprzeciwu

Formularz kontaktowy

Agencja Solidarni w Biznesie
Biuro: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 147A/4
Siedziba: 81-843 ul. Armii Krajowej 48/3
tel/fax: (58) 341-40-29
e-mail:solidarniwbiznesie@wp.pl

Marek Pietrzak - tel.kom. 605-850-055
 
Copyright ©2016 Agencja Solidarni w Biznesie "DELFIN", All Rights Reserved.